به یکدیگر نیاز داریم  14                             بهمن

«هر کسی علیرغم  سن، نژاد، جنسیت، عقیده، یا مذهب خود میتواند به ما بپیوندد.»

کتاب پایه

v

اعتیاد ذهن ما را نسبت به هر چیز جدید یا متفاوتی بست. فکر میکردیم به کسی یا چیزی نیاز نداریم. چیز با ارزشی را در کسی که اهل محله دیگری بود، پیشینه قومی یا نژادی دیگری داشت یا از طبقه اجتماعی یا اقتصادی دیگری بود، نمییافتیم. شاید فکر کرده باشیم، این تفاوتها ناخوشایند هستند.  

در دوران بهبودی، این افکار به صلاح ما نیست. به NA میآییم، زیرا بهترین افکار ما نیز راه به جایی نبرده است. اگر امیدواریم در بهبودی خود پیشرفت کنیم، باید نسبت به تجربیات مؤثر روشنبین باشیم، مهم نیست این تجربیات از کجا نشأت میگیرد.

قطع نظر از سابقههای شخصی خود، همه ما در NA دو وجه مشترک داریم که با هیچ کس در آن شریک نیستیم: بیماری و بهبودی. برای تجربه مشترک خود به یکدیگر وابسته هستیم و هر چه این تجربه گسترش یابد، بهتر است. برای رویارویی با بسیاری از مشکلاتی که در راه پاک زندگی کردن وجود دارد، به هر ذرهای از تجربه و هر یک از جنبههای مختلف برنامه نیاز داریم.  

بهبودی اغلب آسان نیست. نیرویی را که برای بهبودی نیاز داریم، از اعضای NA میگیریم. امروز از تنوع اعضای گروه خود سپاسگزاری میکنیم، چرا که از این تنوع نیرو و قدرت خود را دریافت میکنیم.

v

فقط برای امروز:  میدانم هر چه تجربه گروه من تنوع بیشتری داشته باشد، گروه من بهتر میتواند مرا در شرایط مختلفی که با آن روبرو میشوم، پشتیبانی کند. امروز پیوستن معتادان با هر سابقهای را به جمع جلسه همیشگی خود خوشامد میگویم.