19بهمن                              راهنما کیست؟

«...راهنمای NA عضوی از معتادان گمنام است، که از برنامه بهبودی ما پشتیبانی میکند و مایل به برقراری رابطهای ویژه، حمایتگر و دوطرفه با ماست.»

جزوه اصلاح شده راهنما گرفتن و راهنما شدن

v

راهنما کیست؟ شما فردی که پس از اولین جلسه خود با او قهوه میل میکنید، میشناسید. فرد سخاوتمندی که مرتباً تجربه بهبودی را به رایگان با دیگران در میان میگذارد. کسی که مرتباً با بینش حیرت آوری درباره نواقص شخصیتیتان شما را شگفت زده میکند. کسی که به طور مرتب تکمیل قدم چهارم را به شما یادآوری می کند، کسی که به قدم پنجم شما گوش می دهد و به کسی نمی گوید که چه آدم عجیب و غریبی هستید.    

وقتی به حضور فردی که به او احساس تعلق می کنیم، عادت می کنیم، به تدریج مسلم پنداشتن این مسائل برای ما کاملاً آسان میشود. شاید برای مدتی عصبانی شویم و به خود بگوییم «بعداً با راهنمای خود تماس میگیرم، اما اکنون باید خانهام را تمیز کنم، به خرید بروم، به دنبال آن چیز جذاب بروم...» بنابراین با مشکل مواجه می شویم و از اینکه کجا اشتباه کردهایم متعجب خواهیم شد.

راهنمای ما نمیتواند ذهن ما را بخواند. مراجعه و درخواست کمک، به خود ما بستگی دارد. چه در کارکرد قدمهای خود به کمک نیاز داشته باشیم یا خیر، واقعیتی دائماً به کمک ما میآید تا افکار عجیب و غریب خود را سر و سامان دهیم یا صرفاً دوستی به کمک ما میآید و این وظیفه ماست که از او درخواست کنیم. راهنمایان افراد صمیمی، باخرد و شگفتانگیزی هستند و تجربه آنها از بهبودی از آن ماست—تنها باید از آنها بخواهیم. 

v

فقط برای امروز: از وقت، عشق و تجربهای که راهنمایم با من در میان گذاشته، سپاسگزاری میکنم. امروز با راهنمای خود تماس میگیرم.