به اخر خط رسیدن
چرا همه اصرار می کنند تمام اعضا پیش از پیوستن به انجمن باید به آخر خط برسند؟ پاسخ این است که کمتر کسی حاضر است سفت و سخت برنامه های انجمن را اجرا کند، مگر اینکه به آخر خط رسیده باشد . تمرین یازده گام دیگر به این معناست که باید دیدگاه ها و برنامه هایی را به کار گیرند که هیچ الکلی قبل از کنار گذاشتن الکل حتی نمی تواند تصور کند که از پس آنها برآید.(دوازده گام و دوازده سنت)وقتی به آخر خط رسیدم چشمانم باز شد و خواستم که راه دیگری را آزمایش کنم . و راه انجمن را در پیش گرفتم . زندگی جدید من در انجمن تقریباً شبیه اولین باری بود که دوچرخه سواری یادگرفتم ، انجمن مثل چرخ های کمکی دوچرخه ام بود و مثل دست هایی که حمایتم می کرد. منظورم این نیست که در آن زمان اینقدر به کمک احتیاج داشتم؛ فقط نمی خواستم که دوباره تا آن حد آسیب ببینم . نمی خواستم دیگر به آخر خط برسم و این میل بر میل به مشروب می چربید . در ابتدا این موضوع باعث شد که هشیار بمانم . بعد از مدتی دیدم دارم با تمام وجود روی گامهای دیگر کار می کنم . کم کم دیدم که تفکراتم و اعمالم دارند تغییر می کنند . بالاخره بعد از سال ها روزی فرارسید که با خودم و دیگران راحت بودم و دردهایم رو به بهبود بودند . از خداوند متشکرم به خاطر چرخ های کمکی و دست های حمایتگرش که باعث شد تصمیم بگیرم که به انجمن الکلی های گمنام زنگ بزنم.