ترس 25 دی

«به تدریج با نیروی برتر خود به عنوان منبع قدرت، احساس راحتی میکنیم. وقتی یاد میگیریم به این نیرو اعتماد کنیم، رفته رفته بر ترس از زندگی غلبه میکنیم.»

کتاب پایه

v

از آنجا که عاجز هستیم، زندگی بر اساس اراده شخصی تجربه غیر قابل اداره و ترسناکی است. در دوران بهبودی، اراده و زندگی خود را در پناه و به مراقبت خداوندی که درک میکنیم، سپردهایم. وقتی در اجرای برنامه خود دچار لغزش میشویم، وقتی ارتباط آگاهانه ما با نیروی برترمان قطع میشود، دوباره شروع به تحت کنترل در آوردن زندگی خود میکنیم و از سپردن مراقبت زندگی خود به خداوندی که درک میکنیم، امتناع میورزیم. اگر هر روز تصمیم نگیریم که زندگی خود را به مراقبت نیروی برترمان بسپاریم، ترس زندگی، ما را از پای در میآورد.

از طریق کارکرد قدمهای دوازدهگانه دریافتهایم که ایمان به نیرویی برتر، ترس ما را برطرف میکند. هرچه به خداوندی مهربان نزدیک میشویم، از وجود نیروی برتر خود آگاهتر میشویم. هر چه از مراقبت خداوند از خود آگاهتر میشویم، ترس ما کاهش مییابد.

وقتی احساس ترس میکنیم، از خود میپرسیم، «آیا این ترس نشانه عدم ایمان در زندگیام است؟ آیا دوباره کنترل زندگی را به دست گرفتهام تا صرفاً متوجه شوم که زندگیام هنوز غیر قابل اداره است؟» اگر پاسخ ما به این پرسشها مثبت است، میتوانیم با سپردن اراده و زندگی خود به مراقبت خداوندی که درک میکنیم، بر ترس خود غلبه کنیم.

v

فقط برای امروز: به مراقبت نیروی برترم برای رهایی از ترس زندگی اطمینان میکنم.