عاجز
15ژانویه 25دی
تقریبا کار منزل را تمام کرده بودم که فهمیدم ماشین ظرفشویی روشن نمیشود.نگاهی به مایکرویو کردم و متوجه شدم چراغ آن هم خاموش است .فکر کردم فیوز پریده به زیر زمین رفتم تا بررسی کنم.کلیدها را زدم اما چیزی عوض نشد هنوز برق نداشتم.جریان برق به کلی قطع بود.از همسایه پرسیدم چه اتفاقی افتاده .گفت چند ساعتی برق نخواهیم داشت.چون کارگران یک کابل زیر زمینی را قطع کرده اند.با اینکه خانه به کلی برق نداشت اماومن هر بیست دقیقه کلیدها را کنترل می کردم تا ببینم آیا واقعا برق نیست.
بدون جریان برق نمی توانستم از تلفن،کامپیوتر،تلویزیون ،لامپ،ماشین ظرفشویی ،مایکروویو،اجاق گاز،جارو برقی ،سشوار،دستگاه صوتی و یا ماشین لباسشویی استفاده کنم.این وضعیت به من کمک کرد تا معنی قدم یک را عمیق تر و عملی تر بفهمم.هیچ کاری نمی توانست وضعیت مرا تغییر دهد.مجبور بودم اقرار کنم عاجزم.
گاهی قبل از اینکه اقرار کنم در مقابل دیگران ،مکان ها وبیماری اعتیاد عاجزم تلاش های ناموفق بسیاری انجام می دهم تا بلاخره این حقیقت را درک کنم و از تلاش برای تغییر یا کنترل دست بردارم.
تفکری برای امروز
تلاش های بسیاری برای قطع مصرفومعتاد کرده ام و تمام این تقلاها شکست خوردند.امروز اقرار می کنم در مقابل اعتیاد عاجزم و می توانم معتاد را با عشق رها کنم.
"شاید قدم یک در ظاهر به راحتی خوانده شود و به آسانی مورد قبول باشد .ما می توانیم به این حقیقت که در زندگی ما مشکل واقعی وجود دارد آزادانه اقرار کنیم که ای دلیل نهایی آمدن ما به نارانان است.

برنامه دوازده قدمی نارانان