منبع درونی ناشناخته
اکثر اعضای انجمن متوجه شدند منبع درونـی ناشـناخته ای بیـدار شده است که حالا آن را با عنوان نیرویی برتر از خود می شناسند.(الکلی های گمنام)
 
از اولین روزهایی که در انجمن بـودم، همچنـان کـه داشـتم بـرای هشیار شدن می جنگیدم در سخنان بنیانگـذاران انجمـن نـور امیـدی یافتم. اغلب این جمله را با خود می گفتم : "آنها منبع درونی ناشـناختهای را بیدار کرده بودند." از خودم پرسـیدم چطـور مـی تـوانم قـدرت خداوند را درون خودم پیدا کنم، با اینکه اینقـدر نـاتوانم؟ زمـانش کـه رسید، همانطور که بنیانگذاران انجمن گفته بودند، بـه دلـم افتـاد کـه همیشه میتوانم بین خیر و شر، بین خودخواهی و ازخودگذشتگی ، بین شجاعت و ترس یکی را انتخاب کنم . آن قدرت برتـر از مـن، هدیـه ای ذاتی است که تا زمانیکه به کمک برنامه دوازده گـام انجمـن هـشیاری روزانه ام را به دست آوردم نتوانستم تشخیصش دهم