بیست و سوم دی
یکی از نواقص شخصیتی من داشتن انتخابهای کور کورانه است . بجای اینکه کاری انجام دهم منتظر وقوع بعضی کارها میشوم . برای مثال ، می ایستادم و نگاه میکردم که بچه هایم از بدرفتاری رنج ببرند . چون من قادر نبودم تصمیمی بگیرم و پیگیر آن باشم .
من شدیدا تحت تاثیر الکلیسم قرار گرفته بودم و قادر نبودم کارها را در آن لحظه به گونه ای دیگر صورت دهم . این بهترین کاری بود که می توانستم تحت آن شرایط انجام دهم ، اما صدمه وارد میشد . و من باید اصلاح می شدم . یک راه اصلاح شدن متوقف کردن تکرار خطاهاست . در هر نقطه از زندگیم میتوانم از خودم بپرسم : آیا میتوانمبرای امروز مسئولیتی برای انتخابهایم در نظر بگیرم .؟ آیا یک همکاری مثبت با جلساتم دارم ، یا می پذیرم که دیگران مراقب هر چیز دیگری باشند ؟
آیا انتخاب هایی میکنم که بتوانم در خانه ، محل کار و در جامعه باشکوه باشم ، یا اجازه میدهم انتخاب ها برای من اتخاذ شوند ؟

یاد آوری برای امروز ....

الانان هیچ ایده ای بر موضوعات خارجی ندارد . مسئولیت های مرا تعریف نمی کند و ارزش مرا انتخاب نمی کند بلکه مرا تشویق میکند تا ارزش های خود را تعریف کنم ، اغلب مسئولیت انتخابهایی را که دارم بر عهده گیرم و در جاهاییکه صدمه دیدم اصلاح شوم . لازم نیست که خود را به عنوان یک قربانی گمنامی که بد بختی را بوجود آورده ، ببینم . امروز میتوانم انتخاب های فعالانه ای داشته باشم .
اصلاح شدن فقط گفتن "متاسفم" نمی باشد بلکه به معنای پاسخ دادن متفاوتی با توجه به درک جدیدمان می باشد .