یک شبه انجام نمی شود
اعتیادمان به الکل درمان نمیشود. آنچه داریـم تعویـق روزانـه در مجازات است و در صورتی حاصل میشود که شـرایط معنـوی را احـراز کرده باشیم.(الکلی های گمنام)
 
رایج ترین خیال الکلی ها این است که "اگر صرفاً مشروب نخـورم، اوضاع روبه راه خواهد شد." وقتی ابرها از جلوی چـشمم کنـار رفـت، برای اولین بار دیدم که چقدر به زنـدگی ام گنـد زده ام. مـن مـشکلات خانوادگی، کاری، اقتصادی و قانونی داشتم؛ در عقاید مذهبی قـدیمی ام دست و پا می زدم؛ جنبه هایی از شخصیتم بود که تمایل داشتم نـسبت به آنها کور باشم چون به آسانی قانع ام می کردند که ناامیدم و مرا باز هم به سمت فرار سوق می دادند. کتاب جامع مرا راهنمـایی کـرد تـا تمـام مشکلاتم را حل کنم. اما این کار یک شبه انجام نمی شود و خود به خود هم اتفاق نمی افتد؛ خودم باید تلاش کنم. همیشه باید لطـف و مرحمـت خداوند را که بر مشکلات پیش رویم می تابد، ببینم.