روش سپاسگزاری
12ژانویه       22دی
قبل ازآنکه برنامه نارانان را شروع کنم،روی جنبه های منفی زندگیم تمرکز داشتم.من بیچاره با یک معتاد ازدواج کردم .من بیچاره بعد از اینکه از معتاد خواستم مرا ترک کند بلاخره این کار را کرد .آه ،بیچاره من،معتادم فرد دیگری را پیدا کرده کسی که چه او مصرف کند یا نکند از زندگی با او خوشحال است.بیچاره من،تنها مانده ام تا از خودم مراقبت کنم.چه کسی به من کمک می کند یا از من مراقبت خواهد کرد؟صبر کن ببینم مگر قبلا چه کسی از من مراقبت می کرده؟
بعد از سالها حضور در جلسات نارانان می توانم وضعیتم را طور دیگر ببینم .اینکه من با یک معتاد ازدواج وسالهای خوبی گذراندیم ولی متاسفانه بیماری  او پیشرفت کرد وشدیدتر شد.مصرفش مرا آزار می داد.بنا بر این از او خواستم ترکم کند و او هم رفت .می دانم در امنیت است و امیدوارم سلامتش را بدست بیاورد.اکنون من آزادم .از نارانان و نیروی برترم بخاطر فرصت دیگری  که به من بخشید سپاسگزارم.با روش سپاسگزاری خودم را از روش فکری قدیمی ام رها میکنم.من در حال تغییرم.دیگر مایل نیستم روی اشتباه و منفی تمرکز کنم. سعی می کنم از خودم بپرسم،که نکته های خوب زندگیم کدام است و برای آنها سپاسگزاری کنم.بعضی وقتها که نمی توانم هیچ چیز خوبی در زندگیم پیداکنم تا دریاچه محلی پیاده می روم .آنجا کمی بیش از دو مایل فاصله دارد،زیبا وآرام است .مانند پیاله ای رو به آسمان به نظر میرسد و انگار"بهشت برین "برای من به وقوع پیوسته .احساس می کنم به نیروی برترم نزدیکتر شده ام و پیاده روی برای من یک مراقبه می شود وقتی بر می گردم آرام هستم.
تفکری برای امروز:
وقتی به دقت نگاه می کنم می توانم برای چیزی سپاسگزار باشم.