بیست و دوم دی
روند بهبودی به لایه های یک پیاز تشبیه شده است . هر وقت یک لایه از پیاز را برمیداریم ، اغلب به موازات این عمل اشک میریزیم . اما بهبودی همواره مرا به فکر پوست انداختن درخت می اندازد . پوست درخت اغلب برای محافظت آن ضروری است همانطور که [/درخت رشد میکند پوست درخت با توجه به سازگاری اش به تدریج کنده میشود . اما اگر این عمل بطور نا بهنگام بوسیله گوزن یا جوجه تیغی که در حال جستجوی غذا می باشد صورت پذیرد درخت زخمی شده در مقابل هر گونه آلودگی ، قارچ و حشره ای آسیب پذیر میشود .
من نیز مانند این درخت ، اگر بطور نابهنگام محافظ خودرا از دست بدهم میتوانم زخمی شوم . بیشتر ما بسیاری از اوقات گرانبهای خود را بجای رشد یافتن و تغییر کردن به تلاش جهت از عهده بر آمدن این آسیب ها صرف می کنیم . اما در الانان تشویق میشوم با گامهای خود رشد یابم . به موازات این عمل ، امنیت و ایده های بسیار محکم و وسیعی را پیدا میکنم .
هنگام پوست انداختن درست مانند درخت از پوست کهنه رهایی می یابم . مدتهاست که آنها مورد نیاز نیستند .


یاد آوری برای امروز .....

من فطرتا توانایی بهبود و رشد یافتن را دارا هستم . مجبور نیستم که خودرا به تغییر یافتن اجبار کنم . تمام آنچه برای انجام دادن (وارد عمل شدن) دارا هستم ، آشکار شده و درخواست میشوند . هنگامی که من آماده هستم ، تغییرات به آسانی خواهند آمد .
همه ما پاسخ های فردی خودمان را در وجود خودمان داریم و میتوانیم آنها را با کمک برنامه الانان و یک نیروی برتر پیدا کنیم .