بیست و دوم دی:   موضوع این نیست که من بسیار باهوشم، موضوع این است که من مدت بیشتری با مشکلات دست و پنجه نرم می کنم.

   خداوندا صبح به خیر. کمکم کن تا امروز هم بدون مصرف مخدر نیکوتین و سایر مخدرهای دیگر به زندگی ادامه دهم. یاریم کن تا با خواست و اراده تو در لحظه اکنون زندگی کنم. خواست من جز رنج و درد چیزی دیگر برایم به بار نیاورده. خواست من مصرف نیکوتین و خواست تو رهایی من از آن بود. خدایا طی برداشتن دوازده قدم در جستجوی تو هستم تا رها از مصرف نیکوتین به زندگی ادامه دهم. کمکم کن تا نه برای دیروز و فردا، بلکه فقط برای امروز از مصرف نیکوتین رها باشم. امروز کافیست با یاد نیروی برتر باشم تا دست از نواقص اخلاقی خشم، خودخواهی، ناصادقی و ترس بردارم و از نو شروع کنم.

برای امروز، برای همه خوشبختی و سعادت آرزو می کنم و قدرشناس آزادی جدید هستم.