22دی
به خاطر فراموشی گاهی نمی‌توانم جلوی عصبانیتم را حتی به خاطر مسائل کوچک و بی اهمیت پیش می‌آید بگیرم. امروز تجربه به من نشان داده است، که عصبانیت یکی از شاخه‌های بیماریم می‌باشد. پس من چگونه جلوی پیشرفت و گسترش عصبانیتم را بگیرم؟ امروز اصول برنامه می‌گوید که از درگیری و احتمال درگیر شدن پرهیز کنم. من اگر دنیا را همانطور که هست دیده و آن را پذیرفته و یا بدانم که دیگران هم احتمال خطا دارند و من به عنوان یک فرد از تمرکز روی مسائل به خصوصی دست بردارم، مسلماً وسعت و شدت عصبانیت باعث خشم و درگیری‌ام نمی‌شود. امروز می‌دانم اگر به عصبانیت اهمیت دهم در فکرم آن را وسعت داده و باعث شدت آن می‌شوم. آیا موقع عصبانیت دعای آرامش می‌خوانم؟ من قصد دارم که زندگیم را با نگرانی در مورد چیزهایی که موجب از بین رفتن آرامشم می‌شود تلف کنم؟ امروز وقتی که از موضوعی عصبانی می‌شوم، سعی می‌کنم با خواندن دعای آرامش و تمرکز روی بیماری خود و زیبایی‌های زندگیم، خود را از احساسات بد رها سازم!

عشق و دوست داشتن دیگران را تجربه کن!