پذیرفتن شرایط فعلی مان
اولین مشکلمان این است که شـرایط فعلـی مـان را همـانطور کـه هست، خودمان را همانطور که هستیم و اطرافیانمـان را همـانطور کـه هستند، بپذیریم. این کار نیازمند تواضعی واقع گرایانه است کـه بـی آن پیشرفت واقعی حاصـل نمـیشـود. بارهـا و بارهـا بایـد بـه آن نقطـه ناخوشایند عزیمت بازگردیم. این تمرینی است تا بپذیریم که می توانیم هر روز در زندگی مان تمرینات مفیدی داشته باشیم.(از دیدگاه بیل)
 
هنگامیکه پذیرش مردم، اماکن یا وقایع برایم دشوار است، به ایـن نوشته رجوع میکنم و بسیاری از ترسهای نهفته ام نسبت به مردم یـا شرایط فعلی زندگی ام از بین میرود. ایـن اندیـشه هـا بـه مـن اجـازه میدهند تا انسان باشم و جایز الخطا و آرامشم را بازیابم.