بیست و یکم دی
بدرفتاری او تمام میشود . اما بدون فروکش کردن اثرات الکل ، او توهین و فحاشی میکرد . او تهمت میزد ، حمله میکرد و فحش میداد . من همواره از خودم دفاع میکردم . قطعا به نظر می رسید که می فهمد. اما اینطور نبود . مهم نبود که چقدر من بحث میکردم . دفاع میکردم . و یا در جوابش من هم توهین میکردم احساس میکردم در دام افتاده ام و نا امید بودم . هوشیاری تغییراتی را بوجود می آورد . اما همه مشکلات را حل نمی کند . الانان به کمک میکند تا یاد بگیرم مجبور نیستم چیزهای غیر قابل قبول را بپذیرم و مجبور نیستم با شخص دیگری بحث کرده یا او را متقاعد کنم که من بیگناه هستم ، یا حق به جانب من است . هنگامیکه با دیوانگی الکلیسم مواجه شدم میتوانم آنرا تشخیص داده و آنرا رها کنم . بخصوص من نباید با شک و تردید به خودم پاسخ داده و مواجه شوم .


یاد آوری برای امروز......

وقتی کلمات ناخوشایندی از دهان هر فردی چه الکلی و چه هوشیار خارج میشود ، الانان بمن کمک می کند تا بخاطر داشته باشم که من حق انتخابهایی دارم . شاید بتوانم دعای آرامش را با خود بخوانم ، و یا از بحث و مجادله کردن در مورد موضوعی خودداری کنم . میتوانم بدون اظهارات شخصی صحبت هایی را گوش دهم ، میتوانم اطاق را ترک کنم ، موضوع را عوض کنم ..یک تماس تلفنی با اعضاء الانان داشته باشم و یا راههای دیگری را ارائه دهم . راهنمایم میتواند بمن کمک کند تا موارد (اختیاراتی) که برای من درست بنظر میرسند را کشف کنم .
اما اگر متنی را می نویسم ، ممکن است هرگز انتخابهایی را که می خواهیم ، نداشته باشیم اما همیشه دارای حق انتخاب هستیم .