پشیمانی هرگز
ما هرگز از گذشته مان پـشیمان نیـستیم و نمـی خـواهیم آن را از یاد ببریم.(الکلی های گمنام)
 
هشیار که شدم، فهمیدم چقدر زندگی ام پوچ بوده و احساس کـردم که سر تا پا گناهم و به شدت پشیمان شدم . گامهای چهارم و پنجم بـه من بسیار کمک کردند تا بتوانم این پشیمانی ها را کنـار بگـذارم . مـن آموختم که خودمداری و نادرستی ام عمدتاً ریشه در مصرف الکل دارد و من الکل میخوردم چون به آن معتاد بودم. حالا مـی بیـنم کـه چطـور تجربیات تلخ گذشته ام تبدیل به طلا میشود، چون میتوانم به عنـوان یک الکلی هشیار آنها را با دیگران به اشـتراک بگـذارم تـا بتـوانم بـه دوستانم در انجمن، به خصوص به تـازه واردان کمـک کـنم . حـالا کـه سالهاست در انجمن هشیار مانده ام دیگر از گذشته ام پشیمان نیـستم. من واقعاً شکرگزارم که از عشق خداوند آگاه شدم و اینکه میتـوانم بـه دیگران کمک کنم.