گام صددرصد
فقط گام اول را که ما ناتوانیمان را در برابـر الکـل 100 %پـذیرفتیم، میتوان تمام و کمال انجام داد.(دوازده گام و دوازده سنت)
 
مدت ها پیش از اینکه بتوانم در انجمن هشیار شوم، می دانستم کـه بی تردید الکل داشت مرا به کشتن می داد. با علم بر این موضوع، باز هم نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم. بنابراین وقتی با گـام اول رو بـه رو شدم، اعتراف به ناتوانی در برابر الکل برایم آسان بود . امـا آیـا کنتـرل زندگی از دستم خارج شده بود؟ هرگز! ۵ ماه پس از اینکـه بـه انجمـن آمدم، دوباره شروع به نوشیدن کردم، خودم هم دلیلش را نمی دانستم. بعدها که دوباره به انجمن برگشتم و همچنان عذاب مـی کـشیدم، آموختم که گام اول، تنها گامی است که می توان آن را 100 %انجام داد. از آن زمان مدتها گذشته و لازم نبود به گام اول برگردم.