20 دی                                    سپاسگزاری

«از اینکه به باور رسیدهام، سپاسگزارم.»

جزوه در انزوا

v

اعتقاد به نیرویی برتر در شرایط سخت تغییر ایجاد میکند! وقتی در بهبودی اوضاع به کام ما پیش نمیرود، ممکن است راهنما در تهیه "فهرست سپاسگزاری" به ما راهکار دهد. وقتی این فهرست را تهیه میکنیم، باید ایمان خود به نیرویی برتر را در آن لحاظ کنیم. یکی از بزرگترین هدایایی که از قدمهای دوازدهگانه دریافت میکنیم، ایمان ما به خداوندی است که درک میکنیم.

قدمهای دوازدهگانه ما را به آرامی به سوی بیداری روحانی هدایت میکنند. درست همان طور که اعتیاد ما پیشروی میکرد، زندگی روحانی ما نیز در طول انجام برنامه معتادان گمنام پیشرفت میکند. این قدمها، مسیر ما به سوی برقراری رابطه با خداوندی است که درک میکنیم.

آیا از عمیقتر شدن رابطه خود با خداوند سپاسگزاریم؟ آیا به یاد داریم که از خداوند به خاطر هر روز پاکی سپاسگزاری کنیم؟ آیا به خاطر داریم که صرف نظر از عمق نومیدی و شادی، خداوندی که درک میکنیم با ماست؟

بهبودی هدیهای است که گاهی آن را مسلم فرض میکنیم. هر روزی که پاک میمانیم، میتوانیم از مراقبت نیروی برتر خود بهرهمند شویم.

v

فقط برای امروز:  از برقراری رابطه با نیرویی برتر که از من محافظت میکند، سپاسگزارم.