مجبور نیستی هر چه را فکر می کنی باور کنی.

   با وجود اینکه دارای تصورات خلاق هستم اما قطع مصرف نیکوتین هرگز در تصوراتم نمی گنجید. در هر تجربه می آموزم که ذهن خود را بر روی احتمالات باز بگذارم. آموخته ام فقط با بسنده کردن به رؤیا پروری نمی توان به چیزی دست یافت بلکه لازم است برای بدست آوردن آن حرکت کرد. روزهای اولیه قطع مصرف هر شب خواب لغزش می دیدم و وقتی از آن در جلسه مشارکت کردم متوجه شدم برای اکثر اعضا هم همینطور بوده. بعد از مشارکت باز هم خواب لغزش می دیدم اما در یکی از خواب ها به آن پاسخ مثبت ندادم. این رویاها،اگر چه ناخودآگاهند اما همان وسوسه های مصرف نیکوتین هستند و روزی به کلی از میان خواهد رفت. من آماده ام تا با پیشرفت در بهبودی از طریق تماس های تلفنی، شرکت مرتب در جلسات، مطالعه نشریات و خدمت با بیماری اعتیاد رو به رو شوم.

برای امروز، با خود مهربان خواهم بود و اجازه می دهم رویاها و تخیلاتم مرا در مسیر بهبودی پیش ببرد.