رسیدن به خود معنوی

چند بار تاکنون در جلسات انجمن نشسته ایم وشنیده ایم که سخنران میگوید: "من هنوز به جنبه معنوی دست نیافته ا م." قبل از این جمله مراحل معجزه تحولش را تعریف میکند؛ نه تنها رهایی اش از الکل، بلکه تغییرات کاملی که در دیدگاهش نسبت به زندگی و شیوه زندگی روی داده است. بر همه حضار روشن است که او هدیه بسیار بزرگی دریافت کرده است، اما خودش هنوز این را نمیداند. همه ما خوب میدانیم که شش ماه تا یک سال طول میکشد که فرد بتواند به خدا ایمان بیاورد.(زبان عشق)


یک تجربه معنوی می تواند به حقیقت پیوستن این موضوع باشد که زندگی پوچ گذشته حالا لذتبخش و سرشار شده است. حالا در زندگی روزمره ام، هر روز دعا و نیایش می کنم و تمام دستورات برنامه دوازده گام را انجام می دهم. همه اینها باعث می شود که آرامشی درونی و احساس تعلق داشته باشم، چیزی که در دوران مشروب خوردن گم کرده بودم.