ما متحد می مانیم
ما آموخته ایم که باید با تمام وجود به اعتیاد به الکل اعتراف کنیم .این اولین گام بهبودی است. این توهم  را کـه مـا ماننـد مـردم عـادی هستیم، باید شکست.(الکلی های گمنام)
 
من به انجمن الکلیهای گمنام آمدم چون دیگر قادر نبودم نوشیدنم را کنترل کنم. شاید علتش غرغرهای همـسرم بـود، یـا شـاید کلانتـر مجبورم کرد که به جلسات انجمن بروم، یا شاید هم ته دلم میدانـستم که نمیتوانم مانند دیگران مشروب بخورم، اما از ترسم نمی خواستم این مسئله را بپذیرم. انجمن الکلیهای گمنام مجموعه ای از زنان و مردانـی است که در برابر بیماری مهلک رایجی متحد شده اند. زندگی هر یـک از ما به دیگران متصل است، مانند بازماندگانی که داخل یک قـایق نجـات در دریا هستند. اگر همه با هم همکاری کنیم، می توانیم به سـلامت بـه ساحل برسیم.