19دی
بیشتر ما در دوران اشفته وابستگی به اعمالی داشتیم که از روی نا چاری وفقط به خاطر اینکه فکر می کردیم درست است انها را انجام می دادیم.مثلا در موقع شادی وخشم به سیگار پک می زدیم ویا وقتی می خواستیم احساساتمان را بیان کنیم اجبار در مصرف داشتیم ویا فقط برای همرنگی با دیگران ویا به خاطر اینکه مورد تمسخر واقع نشویم مصرف می کردیم.در تمام این موارد خودمان را توجیه می کردیم که رفتارمان درست است.وقتی متوجه شدیم که اعما لمان مسخره است وما مورد سو استفاده قرار گرفته ایم دیگر دیر شده ودر اعتیاد غرق شدیم.اعتماد به نفس از بین رفت اراده کارایی نداشت خود ازاری شروع شد وبا انکار تمام می گفتیم که من فرق دارم!
امروز می دانم که من با دیگران فرقی ندارم همه ما مخلوقات خداوند هستیم.
من تنها مخلوق خداوند نیستم!
از اینکه خودم هستم سپاسگزارم!