تمرین برنامه

من مشتاق جلسه بعدی نارانان هستم.پر انرژی و سر حالم.جلسات نارانان مکان های خاصی هستند که در آنجا می توانم وضعیت خود را با افرادی که رنج و در ماندگی مشابهی را تجربه می کنند در میان بگذارم.اغلب خانواده و دوستان ما این احساسات را درک نمی کنند.مهمتر از همه ،من برای شنیدن تجربه ،نیرو و امید خانواده نارانان می آیم.اینجا مکان امنی است که در آن به خاطر کارها و واکنش  هایم ،قضاوت نمیشوم.مکانی است که می توانم با سرعت متناسب خودم رشد کنم،حد ومرزهای خودم را بگذارم و نیروی برتری که درک میکنم،مرا هدایت کند تا برنامه خودم را کار کنم.
بدون برنامه دوازده قدمی نارانان ،نمی توانستم معتاد زندگیم را درک کنم.یاد میگیرم با عشق و همدردی قطع وابستگی کنم.وقتی اقرارمی کنم عاجزم و از تلاش برای تغییر عزیز معتادم دست بر می دارم ،می توانم با استفاده از قدم های دوازده گانه و اصول برنامه ،با سختیهایی که سر راهم قرار می گیرد،روبه رو شوم. برای نیرو و شهامت تازه ای پیدا کردم ،سپاسگزارم .نارانان راه جدیدی برای فکر وزندگی کردن به من آموخته است.

تفکری برای امروز:
هر کجا که برنامه نارانان را تمرین می کنم،آنجا مکانی برای رشد ویاد گیری من است.در پایان هر جلسه نسبت به زمانی که وارد آن شدم احساس بهتری دارم.