آیا حق انتخاب دارم ؟
حقیقت این است که بسیاری از الکلی ها به دلایل نامعلومی قـدرت انتخابشان را در مقابل مشروبات الکلی از دست می دهند. آنها بـه قـول معروف قدرت اراده شان از بین میرود. (الکلی های گمنام)
 
وقتی الکل را کنار مـی گـذارم، بـاز هـم درمقابـل الکـل نـاتوانم .هشیاری ام به این دلیل است که راه دیگری ندارم، مجبورم الکل نخورم .تنها انتخابی که دارم این است که "جعبه ابزار معنـوی" را بـردارم و از آن استفاده کنم (الکلیهای گمنام). وقتی این کار را انجام میدهـم، آن قدرت برتر مرا از شر این سردرگمی خلاص می کند و یک روز دیگر مـرا هشیار نگه میدارد. اگر امروز توانستم انتخاب کنم که الکل نخورم، پس کجا به انجمن یا آن قدرت برتر نیاز دارم؟