درلحظه

زندگی کردن در لحظه ابزارشگفت انگیزی است که من در نارانان به دست آوردم.
من روی امروز،هر روز ،هر ساعت و هر لحظه تمرکز می کنم .وقتی از نگرانی در مورد آینده ای که هنوز اتفاق نیفتاده و گذشته ای که هرگز نمی توانم تغییر دهم ،دست بر می دارم ،تسکین و آرامش فوق العاده ای پیدا می کنم.
من یاد می گیرم که ماندن در زمان حال دقیقا  تنها چیزی است که نیاز دارم انجام دهم.امروز و در این لحظه لازم نیست که تمامی مشکلاتم را حل کنم و یا از همه اطرافیانم مراقبت کنم.لازم نیست تصمیم هایی بگیرم که شاید مرا  مادام العمرتحت تاثیر قرار دهد .از وقتی که در لحظه زندگی می کنم ابتدا از خود مراقبت کرده  ولحظه به لحظه به آرامش دست می یابم.بدون پیش بینی آینده هر بار یک قدم برای زندگی بر می دارم اما به ندای درونم گوش می دهم که از من می پرسد،"آیا  ا کنون این به صلاحم است؟ "
تفکری برای امرزو:
امروز زندگیم را در لحظه خواهم گذراند .روی هر لحظه و هر ساعت تمرکز می کنم .خودم را در الویت قرار داده  و از خودم مراقبت خواهم کرد و هم چنین در مورد افکار وتصمیم هایم احتیاط می کنم .هر لحظه برایم با ارزش خواهد بود.زیرا این تنها چیزی است که به آن شک ندارم.