بهبودی در خانه             15                  دی

«میتوانیم به شیوه جدیدی از خانواده خود لذت ببریم و شاید به جای ایجاد شرمندگی یا دردسر، مایه افتخار آنها شویم.»

کتاب پایه

v

در بهبودی کار بزرگی انجام میدهیم، مگر نه؟ هر روز به جلسه میرویم، عصرها را با دوستان خود در انجمن میگذرانیم. اما اگر اوضاع خانه آشفته شود، کار بزرگی را انجام نمیدهیم.

از خانوادهها انتظار داریم ما را درک کنند. با اینکه دیگر مواد مصرف نمیکنیم، چرا آنها متوجه پیشرفت ما نمیشوند؟ آیا اهمیت جلسات، خدمات و یا مشارکت ما در انجمن را درک نمیکنند؟

خانوادههای ما برای تغییری که NA در زندگی ما ایجاد میکند، ارزش قائل نیستند، مگر اینکه به آنها ثابت کنیم. اگر همان طور که برای مصرف مواد عجله میکردیم برای شرکت در جلسات نیز عجله کنیم، چه چیزی تغییر کرده است؟ اگر به نادیده گرفتن نیازها و تمایلات همسران و فرزندان خود ادامه دهیم، مسئولیتهای خود را در خانه نمیپذیریم، در واقع این اصول را در تمام امور خود رعایت نمیکنیم. 

هر جا میرویم باید برنامه را در تمام امور خود اجرا کنیم. اگر میخواهیم زندگی روحانی فقط در حرف نباشد، باید در خانه به آن عمل کنیم. با انجام این کار، افرادی که در زندگی با آنها شریک هستیم مطمئناً متوجه تغییر ما میشوند و از اینکه NA را پیدا کردهایم، سپاسگزاری میکنند. 

v

فقط برای امروز:  بهبودیام را با خود به خانه میبرم.