یسیاری از ما به عنوان تازه وارد از اینکه در الانان قوانینی وجود ندارد متعجب شده ایم . قبلا ما دریافته بودیم که بهبودی از تاثیرات الکلیسم ، شامل یکسری دستورات سخت و دقیقی میشود که توام با کنترل کردن ماست . طبیعتا ما انتظار داشتیم که برنامه ای به موفقیت الانان اصول سخت و جدی تری از آنچه ما در ذهن داشته ایم در بر داشته باشد . در عوض به عنوان یک تازه وارد بمن گفته شد آزاد هستم طبق خواست و توان خود قدمها را کار کنم . من می توانستم هر سوالی را که برایم مطرح میشد از هر فردی بپرسم .هیچکس در سمت خاصی نبود در حالیکه همگان متصدی امور بودند . غیر ممکن بنظر میرسید ، اما میتوانستم ببینم که این برنامه بیش از هر سازمان دیگری که تا بحال عضو آن بودم ، کارائی موثرتری دارد همانطور که آمدن به الانان را ادامه میدهم ، یاد میگیرم اعتماد داشته باشم که گروه تحت یک نیروی برتری که اراده خود را در وجدان گروه مطرح میکند ، راهنمایی میشود . من عملا می بینم که سنت ها بوسیله پیشنهاداتی بیش از هر قاعده و قانون دیگری ما را راهنمایی می کنند . و من یاد میگیرم که به اعضاء انجمن اعتماد کنم . به هر فردی که برای منافع مشترکمان کمک میکند و در انجمنی که هیچ کس سمتی ندارد و متصدی نیست .

یاد آوری برای امروز :

اگر من در گروهم مسئولیت خدمتی را می پذیرم ، این به معنای ریاست من نیست . امروز به یاد خواهم داشت که مسئولیت نهایی از آن نیروی برتری است که در وجود همه ما جریان دارد و از طریق همه ما کار میکند .
" ما تحت عنوان خانواده هرگز نباید متشکل شویم ، اما میتوانیم هیئت های خدماتی و یا کمیته هایی تشکیل دهیم که در برابر گروه مربوطه مسئول باشند .