امروز برای من معنای شهامت والاتر از جنگیدن و دعوا و خیره‌سری کردن است. در زندگی آشفته گذشته‌ام شهامت فقط همانی بود که فقط در درگیری‌ها و دخالت‌های بی‌مورد در زندگی دیگران شده بود. امّا امروز با معنی پرهیز از مصرف نیکوتین، مواد مخدر، الکل و قرص‌های محرک و یا هرگونه از افکار و رفتارهای ناسالم و بیمارگونه می‌باشد. شهامت در پذیرش خود و دیگران و دنیای اطراف و در خدمتگزاری بدون قید و شرط به همدردان، دوست داشتن همه‌ی مخلوقات خداوند است. امروز دعای آرامش و مراقبه کردن تکلیف مرا با خود و محیط اطرافم روشن کرده است. امروز دستانم را در دست خداوند و هم‌دردان قرار داده و بدون ترس به زندگی‌ام ادامه خواهم داد. بدون ترسیدن و ترساندن از تنهایی و دیگران با احساس درک نشدن یا کمبودهایی که مرا دچار آشفتگی و ناامیدی می‌کردند. با تکیه کردن به قدرت خداوند و دریافت هدیه امروزم از او مسائل روزمره‌ام را حل و مشکلاتم را رفع خواهم کرد. امروز سعی دارم مثلث معنوی را رعایت و اجرا کنم، بهبودی، کار و خانواده. آیا هنوز هم به خاطر می‌آورم، که ترس‌های گذشته چه تأثیری منفی‌ای بر اداره کردن زندگیم می‌گذاشت؟
شهامت هر روزه برای همان روز داده می‌شود!