وقتی سعی می کنم با یک مشکل دشوار گلاویز شوم یا از عهده یک شرایط بحرانی برآیم و تمام آنچه را که در توانم بوده انجام داده ام، پس چه کاری باید انجام دهم؟ من می توانم کارهایی انجام دهم که باعث پرورش ذهن، جسم و روحم شوند. شاید به پیاده روی رفته و یا به موزیک گوش دهم، یا دوستی را برای صحبت کردن و صرف قهوه ملاقات کنم.می توانم چیزهای مقوی را برای خوردن داشته باشم یا با تمرکز و سکوت در محلی بنشینم و یا کتابی را بخوانم. الانان یک برنامه عملی را برای تشخیص حق انتخاب اوقاتمان در اینکه چه کاری انجام دهیم می باشد، رفتن به حمام، ماساژ، تلفن به دوستان الانان، دذوچرخه سواری و یا خوابی کوتاه ممکن است راههای سودمندی برای پر کردن اوقاتی باشد که ممکن است با نگرانی تلف شوند. اگرچه ممکن است در قبال تغییر شرایطم نا توان باشم، مطمئناً بدون کمک نیستم. من می توانم اوقاتم را با انجام کارهای مفیدی برای خهود شپری کنم. وقتی با خود با مهربانی و عشق رفتار می کنم، بهتر می توانم با چالشهای زندگی روزره ام مقابله کنم.من شانس یک احساس خوب را دارم، حتی هنگامی که بحرانها مرا احاطه کرده اند.

یادآوری امروز


« یکی از وظایف اصلی من مراقبت از خودم می باشد. امروز من راه کوچکی برای انجامکارهایی جهت مراقبت از ذهن، جسم و روحم پیدا خواهم کرد.
" بخشی از بهبودی من احترام گذاشتن به نیازها و حقوقم می باشد تا رها کرده و آرامش داشته باشم."»