کسی که از شکست می ترسد، خود را محدود می کند. شکست فرصتی است تا با آگاهی بیشتر از نو آغاز کنی.

تصور این که هرگز لب به سیگار نزنم برایم کاری بس دشوار بود. در حقیقت هنوز هم هست. بعد از چند ماه شرکت در جلسات در حالی که هنوز مصرف می کردم سعی کردم برای یک روز هم که شده مصرف نکنم. از نیروی برتر درخواست کمک کردم. دوست داشتم بتوانم فقط یک روز مصرف نکنم. آخرین دقایق روز سخت و طاقت فرسا به نظر می رسید اما عاقبت توانستم موفق شوم. در حقیقت تمایل چندانی به قطع مصرف نداشتم. رسیدن به تمایل یک فرایند بود. وقتی چگونگی قطع مصرفم را در جلسه به مشارکت گذاشتم همه اعضا به خنده افتادیم. این موضوع باعث شد که روزهای بعد با تمایل بیشتری در جلسات شرکت کنم. هر چه از مدت پاکی بیشتر می گذشت سختی آخرین دقایق قطع مصرف و گذر زمان کمتر احساس می شد.

برای امروز، اگر گرفتار ترس از آینده شدم نفسی عمیق می کشم و از نیروی برتر می خواهم که فقط برای امروز زندگی کنم.