از همان جایی که هستید شروع کنید
ما احساس می کنیم کنار گذاشتن مشروب شروع کار است . یکی از مهمترین قسمتهای اصول ما این است که بدانیم دربر ابر خانواده، شغل و امور زندگیمان نیز مسئولیم. (الکلی های گمنام)
 
معمولاً برایم خیلی آسان است که با کسانی که در برنامه های انجمن شرکت دارند، خوش برخورد باشم. در حالیکه تلاش مـیکـنم هـشیار بمانم، رهایی از شر الکل را با دوستانم در انجمن جشن میگیریم. معمولاً برایم سخت نیست که با دوستان قدیمی و جدید انجمن شادی هـایم را تقسیم کنم.اما در خانه و در محل کار، موضوع کاملاً متفـاوت اسـت. در هـر دو محیط گاهی ترسهای کوچک ما بروز میکند، و اینجاست که لبخنـدی ممکن است مشکل را وخیم تر کند، یا کلمه ای محبت آمیز یـا گوشـی شنوا مسئله را به کلی حل کند. در خارج از فضای انجمن اسـت کـه بـا آزمایش واقعی روبه رو میشویم و تاثیرات مسیری که در برنامه دوازده گام انجمن پیموده ایم، مشخص میشود.