بزرگترین نیاز ما                          13 دی

« سرانجام، باورها و شناخت خود را از نو تعریف میکنیم تا به این درک برسیم  که بزرگترین نیاز  ما آگاهی از اراده خداوند برای ما و قدرت اجرای آن است.»

کتاب پایه

v

وقتی برای اولین بار به  NAآمدیم، درباره نیازهای خود عقاید مختلفی داشتیم. برخی از ما به مالاندوزی چشم دوخته بودیم. فکر میکردیم بهبودی با موفقیت مادی برابری میکند. اما بهبودی با موفقیت برابر نیست. امروز بر این باوریم که بزرگترین نیاز ما راهنمایی و قدرت روحانی است.

اعتیاد بزرگترین صدمه را به روحانیت ما وارد کرد. انگیزه اصلی ما تحت فرمان بیماری ما بود: به دست آوردن مواد مخدر، مصرف آن و یافتن راهها و روشهایی برای به دست آوردن مجدد آن. اسارت در دام نیاز شدید به مصرف مواد مخدر، زندگی ما را بیهدف و بیارتباط ساخته بود. از نظر روحانی سرخورده شده بودیم.

دیر یا زود متوجه میشویم بزرگترین نیاز ما در بهبودی «آگاهی از اراده خداوند برای ما و قدرت اجرای آن است.» جهت و احساس هدفمندی که اعتیاد از ما پنهان ساخته بود را پیدا میکنیم. بنا بر اراده خداوند از اراده شخصی رهایی پیدا میکنیم. از آنجا که دیگر تنها تحت هدایت نیازهای شخصی خود نیستیم، آزادانه و با موضعی برابر با دیگران زندگی میکنیم.    

موفقیت مادی هیچ مشکلی ندارد. اما قطع نظر از میزان "موفقیت"، بدون ارتباط روحانی عرضه شده از طریق برنامه NA، بزرگترین نیاز ما در بهبودی برآورده نمیشود.

v

فقط برای امروز:  به دنبال برآورده شدن بزرگترین نیاز خود هستم: برقراری ارتباطی هدایتکننده و حیاتی با خداوندی که درک میکنم.