سیزدهم دی:   هر قدم در خلاف مسیر اصلی زندگی به بیراهه منتهی می گردد. مسیر زندگی مستقیم و رو به جلو است هیچگاه مسیر خود را تغییر نده.

روزی همسرم از یکی از دوستان که بیست و پنج سال از او خبر نداشتیم صحبت کرد. به یاد حرفی که آن دوست در آخرین دیدارمان گفته بود افتادم. در آن زمان هیچ وقت از خودم احساس رضایت نمی کردم و همیشه خود را دست کم می گرفتم. یک روز آن دوست گفت: من اصلا این حرف تو را قبول ندارم! تو بیش از آن چیزی هستی که فکر می کنی و خودت هم این را خوب می دانی! از شدت هیجان نمی توانستم صحبت کنم. او مرا دریافته بود و برای این باور من اسمی انتخاب کرده بود. من در تاریکی ریشه دوانده و به سوی نور بالا رفتم. تغییرات من از همین لحظه آغاز شد و شروع به قدردانی از توانایی های خود کردم. آن دوست که اکنون سال هاست از او اطلاعی ندارم با گفتن یک جمله زندگیم را از بیراهه به مسیر اصلی کشاند. از او سپاسگزارم. جمله او سبب شد تا دریابم کلام ما انسانها ممکن است چه تأثیر حیرت آوری بر اطرافیان مان بگذارد.

خداوندا، برای امروز کمکم کن تا از آنچه می گویم آگاه باشم و همواره کلامم سرشار از مهربانی و صداقت باشد.