12 دی                      نفس عمیقی بکش و با خداوند صحبت کن

«گاهی اوقات وقتی دعا میکنیم، اتفاق جالب توجهی رخ میدهد:  وسایل، روشها و انرژی لازم برای انجام امور بیشتر از توان خود را به دست میآوریم.»

کتاب پایه

v

گاهی اوقات سازگاری با ناملایمات و نومیدیهای کوچک زندگی، دشوارترین مهارتی است که باید در بهبودی یاد بگیریم. هر روز با ناراحتیهای کوچکی روبرو میشویم. از باز کردن بند کفش بچهها گرفته تا ایستادن در صف بازار، روزهای زندگی ما پر از مشکلات کوچکی است که باید تا حدی با آنها کنار بیاییم. 

اگر مراقب نباشیم، ممکن است با زورگویی یا دندان قروچه کردن سعی در رفع این مشکلات داشته باشیم و با سختگیری درباره اینکه چگونه باید آنها را برطرف کنیم، خود را سرزنش کنیم. این رفتارها نمونههایی از برخورد ضعیف است، ولی حتی اگر اوضاع ما این قدر هم وخیم نباشد، احتمال بهتر شدن وجود دارد.   

هر بار که زندگی، ما را با مانع کوچکی در برنامههای روزانه روبرو میسازد، کافیست نفس عمیقی بکشیم و با خداوندی که درک میکنیم، صحبت کنیم. با علم به اینکه میتوانیم از آن نیرو صبر، تحمل یا هر آنچه میخواهیم دریافت کنیم، با مشکلات بهتر برخورد میکنیم و اغلب اوقات لبخند میزنیم. 

v

فقط برای امروز:  هر گاه که احساس درماندگی میکنم، نفس عمیقی میکشم و با خداوند خود صحبت میکنم.