ابتدا شالوده را بنا کن
آیا هشیار ماندن تنها چیزی است که ما از بیـداری معنـوی انتظـار داریم؟ نه. هشیاری فقط نقطه  آغاز راه است. (از دیدگاه بیل)
 
تمرین برنامه های انجمن مانند ساختن خانه است. ابتدا باید مقـدار زیادی بتن بریزیم تا بتوانیم خانه را روی آن بنا کنـیم؛ ایـن بـرای مـن مساوی است با کنارگذاشتن الکل. اما زندگی کردن روی یک بلوک بتنی بسیار سخت است، چون در معرض گرما و سرما و باد و باران قرار داری .پس من با تمرین برنامه های انجمن، روی این بلوک بتنی خانه ای ساختم.اولین اتاق به درد بخور از آب درنیامد چون به ایـن کـار عـادت نکـرده بودم. به مرور زمان، بیشتر و بیشتر تمرین کردم و یادگرفتم که اتاقهای بهتری بسازم. هرچه بیشتر تمرین میکردم و هرچه بیشتر می سـاختم ،خانه ای که الان در آن زندگی میکنم راحت تر و شادتر می شد.