هشیاری                                        11 دی

«آنچه را در اختیار داریم، فقط می‌توانیم با هشیاری حفظ کنیم...»

کتاب پایه

v

چگونه نسبت به بهبودی خود هشیار بمانیم؟ ابتدا باید درک کنیم بیماری ما برای همیشه همراه ما خواهد بود. تفاوتی نمیکند چه مدت پاک بودهایم، زندگی ما چقدر بهتر شده است و تا چه حد شفای روحانی یافتهایم، در هر حال، ما هنوز معتاد هستیم. بیماری ما صبورانه منتظر میماند تا به محض اینکه به آن فرصت دهیم از دام رها شود.  

هشیاری دستاوردی روزانه است. تلاش میکنیم دائماً هشیار باشیم و در مقابله با مشکلات آماده باشیم. منظور این نیست که باید همیشه بیدلیل ترس داشته باشیم که اگر برای لحظهای غفلت کنیم، چیزی وحشتناک زندگی ما را تسخیر خواهد کرد؛ فقط به طور عادی احتیاط میکنیم. دعای روزانه، شرکت منظم در جلسات و لطمه نزدن به اصول روحانی به خاطر انتخاب راه آسانتر، از اقدامات هشیارانه است. در صورت لزوم، ترازنامه تهیه میکنیم، آن را هر زمان که از ما خواسته شد، با دیگران در میان میگذاریم و بهبودی خود را با احتیاط پرورش میدهیم. مهمتر از همه، هشیار میمانیم!       

تا وقتی هشیار میمانیم هر روز از اعتیاد خود تسکین موقتی پیدا میکنیم. هر روز اصول بهبودی را در تمام اعمال خود به کار میبریم و هر شب از نیروی برتر خود به خاطر یک روز پاک دیگر شکرگزاری میکنیم.

v

فقط برای امروز:  هشیار هستم و هر کاری لازم باشد برای حفظ بهبودی خود انجام میدهم.