الانان چشم مرا به بعضی چیزهاییکه قبلا به آنها فکر نمیکردم باز کرد . فریاد زدن و به شدت در رابستن . بهترین راه مقابله با شرایط نبودند مادامیکه ممکن است با بلند کردن صدا و رفع ناراحتی گاهی هیچ آسیبی نزند . فریاد زدن میتواند یک عادت مخرب و زیان بار باشد . اگر اینگونه بود هرگز از خودم از خودم سوال نمیکردم که چطور میخواهم رفتار کنم . آیا با این رفتار آنچه را که میخواهم بدست می آورم . یا مرا تشویق میکند تا احساس خوبی در مورد خودم داشته باشم ؟ وقتیکه دیدگاه خوبی پیدا کردم . تشخیص دادم که پاسخ این سوال "نه" می باشد سر و صدا کردن ، عصبانیت و اعمال و رفتار خشونت آمیز ناتوانی مرا ثابت میکند . مرا از امید داشتن به راه حل های صلح جویانه برای مشکلاتم دور میکند . شعاری که بمن کمک میکند تا به یک موقعیت معقول فکری دست یابم این بود "آسان بگیرید" وقتی که این شعار را بطور کامل برای خودم و درونم بکار می برم . کاربرد آن برای مسائل بیرونی آسان تر میشود .

یاد آوری برای امروز

.من در جستجوی یک راه معقول برای مواجه شدن با هر چیزی هستم . این شعار میتواند منابع ارزشمندی برای آرامش یافتن در شرایط بحرانی باشد . اگر من تلاش کنم تا بدون خشم و رنج عمل کنم . به خاطر خواهم داشت که "آسان بگیرم"
من سعی خواهم کرد تا در هر واقعه ای که ممکن است باعث افزایش تنش شده و آشفتگی ببار آورد . شعار "آسان بگیرید" را بکار ببرم .