ابتدا به رقص درآ، سپس اندیشه کن.این قانون طبیعت است.

برای من برداشتن سه قدم اول، آغاز بهبودی بود. با برداشتن این سه قدم دو چیز برداشت کردم: اول این که من نمی توانم، او می تواند و اجازه دهم او وارد عمل شود. دوم این که قدم اول توصیف مشکل است. قدم دوم راه حل و قدم سوم راه برون رفت از مشکل. ممکن است بعضی از ما بگوییم طبق یک قاعده کلی در قدم سوم همه چیز را به نیروی برتر می سپاریم تا او تغییرات را به انجام رساند. اما لازم است آگاه باشم که قدم سوم یک قدم عملی نیست بلکه قدمی است که در آن فقط تصمیم می گیرم تا همه چیز را به نیروی برتر بسپارم و معمولا تا تصمیمی اتخاذ نگردد عملی به دنبال نخواهد آمد. بارها و بارها به خود گفته ام که کارها را سخت نگیرم. قدم ها اصول روحانی ساده ای هستند که می توانند سختی های زندگی را آسان کنند. سردرگمی و توجیه و بهانه بزرگترین دشمنان زندگی من هستند و صداقت، روشن بینی و تمایل بهترین دوستان من. سه قدم اول را دروازه ای به سوی بهبودی می دانم و آن را با توضیحات بی مورد برای خود سخت و پیچیده نمی کنم. من با تمام جدیت و پشتکار از این دروازه عبور می کنم و در آن سوی دروازه، حرکت در مسیر بهبودی را با برداشتن قدم های چهارم تا دوازدهم ادامه می دهم.

برای امروز، بر روی حقایق ساده متمرکز خواهم شد.