من یک معجزه ام
حقیقت اصلی زندگی امروزمان این است که بی شک خالقمـان بـه شیوه های معجزه وار، به قلب و زندگی ما وارد شده است . او کارهایی را برایمان به انجام رساند که هرگز از عهده خودمان برنمی آمد. (الکلی های گمنام )
 
این موضوع به درستی حقیقت زندگی امـروز مـن اسـت و معجـزه ایست واقعی. همیشه به خدا اعتقاد داشته ام، اما هرگز این اعتقاد را بـه شکل معناداری وارد زندگیام نکرده ام. امروز، به لطف انجمن الکلی های  گمنام، خدا را شناخته ام پس به او ایمان دارم و به او توکل میکنم؛ و بـه این دلیل است که توانسته ام هشیار بمانم! من هرگز نمـیتوانـستم بـه تنهایی یاد بگیرم که چطور به خدا ایمان بیاورم و به او توکل کنم . حـالا به معجزه اعتقاد پیدا کرده ام، چون من خود یک معجزه ام!