در خدمت بودن10                                          دی

«همکاری با دیگران، صرفاً آغاز فعالیت خدماتی است.»

کتاب پایه

v

اکنون در بهبودی به سر میبریم. از طریق زندگی به روال برنامه، در زندگی خود قدری ثبات به دست آوردهایم. ایمان ما به نیرویی برتر رشد یافته است. بیداری روحانی فردی ما به راحتی پیشرفت میکند. پس اکنون چه کار باید انجام دهیم؟ آیا فقط آرام مینشینیم و لذت میبریم؟ البته که نه. راهی برای خدمت پیدا میکنیم.

تمایل داریم خدمت را تنها به عنوان خدمت در کمیته خدماتی یا به عهده گرفتن پستی در ساختار در نظر بگیریم، اما خدمت فراتر از این درک است. در حقیقت، میتوانیم تقریباً در هر زمینهای از زندگی فرصتهایی را برای خدمت پیدا کنیم. قطع نظر از اینکه حرفه ما چیست، شغل ما نوعی خدمت به جامعه است. کاری که در منازل خود انجام میدهیم، خدمت به خانواده است. ممکن است برای فعالیت در جامعه خود داوطلب شویم. 

فعالیتهای خدماتی ما چقدر مؤثر است! اگر درباره این مسئله تردید داریم، صرفاً میتوانیم تصور کنیم اگر هیچ کس برای خدمت به دیگران به خود زحمت نمیداد، دنیا چه وضعیتی داشت. فعالیت ما در خدمت انسانیت است. پیامی که به همراه داریم، از اتاقهای بهبودی فراتر میرود و همه کارهای ما را تحت تأثیر قرار میدهد.  

v

فقط برای امروز:  در هر کاری که انجام میدهم به دنبال موقعیتهایی برای خدمت میگردم.