تمرکز شب سال نو


هر روز  میتواند یک شروع تازه باشد؛اما شب سال نو متفاوت و خاص است.هیچ موقع دیگری از سال،مردم  دنیا به طور همزمان روی یک پدیده تمرکز نمی کنند.همانطور که ما پایان سال کهنه و شروع سال نو را به رسمیت می شناسیم ،همه کشورها و مردمشان نیز،تغییر و گذشت زمان را تایید میکنند. نارانان یک انجمن جهانی است و من از تصور اینکه میلیونها فرد در حال بهبودی،در این زمان روی اتفاقات سال گذشته تعمق میکنند و به خودشان قول می دهند که در سال جدیدبهبودی را ادامه دهند،آرامش فوقالعاده ای پیدا می کنم.من در این مرحله بهبودی نگاهی به رشد فردی خودم می اندازم .بلاخره سال گذشته از فردی درخواست کردم تا راهنمای من شود،و امسال از من خواسته شد که راهنما شوم.بدون حمایت انجمن و تمایل من برای داشتن یک ذهن باز در برنامه نارانان و اصول آن،این اتفاق نمی افتاد. به اعضای قدیمی.فکر می کنم ،آنهایی که تجربه ،نیرو وامید خود را با من در میان گذاشتند تا به من نشان دهند که می توانم تغییر کنم.وقتی صرف نظر از اینکه دیگران بهبودی را انتخاب کنند یا نه ،من شاد بودن را انتخاب می کنم،میبینم که سردرگمی ،درد وخشمم کم شده است .به تازه واردین فکر میکنم ،چون آنها به من فرصتی برای مشارکت بهبودیم می دهند .پیشرفت خود را می بینم  ومی توانم همین امید را برای آنها داشته باشم.
تفکری برای امروز:
امروزپایان سال کهنه و شروع سال نو است. من با امید برای ادامه رشد و بهبودی در انتظار سال نو هستم . از نیروی برترم متشکرم که راه را به من نشان می دهد .امروز درست در جایی هستم که قرار است باشم.