هدیه صبر
6,دسامبر     ۱۵آذر
اخلاق پسندیده مانندعضلات است که برای نیرومندترشدن ,بایدبکارگرفته شود.تنهاراه تمرین اخلاق پسندیده ,داشتن  فرصت هایی برای بکارگیری آنهاست.این مطالب به من یاددادکه مراقب آنچه برایش دعامیکنم ,باشم_ممکن است دعایم برآورده شود.
من.برای پاکی معتادم دعامیکردم .وقتی پاک شد,من نیازداشتم صبورترباشم.من به کنترل اوادامه میدادم میخواستم بدانم که آیااوبه اندازه کافی به جلسات میرود.
بعدازآن میخواستم بدانم چرااواینقدربه جلسه میرود؟یکبارفردی به من گفت اگربرای صبردعاکنم,صبوری به من.داده میشود.دریافتم که همینطوراست.
روزی میخواستم ازماشین کپی استفاده کنم که داشت برای کارکردن گرم میشد,این کاربرایم به فرصت دیگری برای تمرین صبوری تبدیل شد.به خیال اینکه زودترانجام شود,دکمه راهمچنان فشارمیدادم.همکارم پرسیدآیابه نوشته "منتظرباش"توجه دارم.فهمیدم که چطوربایددعاکنم.من دیروزجواب میخواستم.
یادمیگیرم.همانطورکه دستگاه کپی ,کپی خواهدکرد,منم هم بایدبه فرایندکاراطمینان کنم.درزمان مناسب نتیجه حاصل خواهدشد!تفکری برای امروز:هدیه صبرمیتواندبه سادگی ماندن درلحظه باشد.
میخواهم درمدت زمانی که منتظرجواب هستم,ازهمه اتفاقاتی که میافتند,لذت ببرم.ازلبخندیک رهگذرگرفته تابازنگه داشتن دربرای یک غریبه ,غروب خورشیدیاخنده یک کودک میخواهم ازهمه لذت ببرم.گاهی جواب به همین سادگی است.