چهاردهم آذر:   چه نیکوتین مصرف کنیم یا نکنیم وسوسه مصرف خواهد گذشت!

   چیزی که سعی دارم آن را بیابم و حفظ کنم شناخت، تجربه احساسات و سپس رها کردن و نه چسبیدن به آن است. منظورم تجربه احساس خشم، کینه، نفرت، ناصادقی، تنبلی، ترس، حسادت و سایر احساسات ویرانگر است تا بتوانم بر چیزی به جز عشق ورزیدن به خود و دیگران متمرکز نباشم.

برای امروز، به افکار، احساساسات و اعمال ناشی از آن فکر خواهم کرد. به اعمال نیک ادامه داده و اعمال نادرست را رها می کنم. چه نیکوتین مصرف کنم چه نکنم احساسات می گذرد.