سیزدهم آذر:   وقتی نور درونمان درخشش دارد، ناخودآگاه نور درون دیگران را درخشان می سازد، همانطور که وقتی از ترس رها هستیم حضورمان دیگران را رها می سازد.

   من عاشق رفتن به جلسات و گوش سپردن به مشارکت اعضایی هستم که داستان چگونگی تغییرات خود و اینکه چگونه بر ترس خود غلبه می کنند را بازگو می کنند. وقتی می بینم آنان با شهامت با عقاید و عادات ویرانگر کهنه و قدیمی خود روبرو می گردند من نیز شجاعت بیشتری برای روبرو شدن با نواقص و فضایل  خود پیدا می کنم. این برنامه به واسطه حضور اعضاء چیزهای زیادی برای هر عضو فراهم می کند. همه ما نکاتی به یکدیگر می آموزیم و با به مشارکت گذاردن نمونه هایی از زندگی خود نشان می دهیم که می توانیم بدون مصرف نیکوتین زندگی کرده و جای خالی آن را با عشق به خویشتن، شناخت، مشارکت و شهامت پر کنیم. چه نعمتی!

 برای امروز، اجازه می دهم نور درونم درخشش یابد تا شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت و عشق خداوندی یاریشان خواهم داد.