یازدهم آذر:   ترس و اضطراب می تواند آموزنده باشد.

   یکبار کتابی درباره بزرگترین آموزگاران خواندم. این آموزگاران افراد، چیزها و حوادثی هستند که در زندگی ما ایفای نقش نموده و به رشد ما کمک می کنند. گاهی آموزش دردناک است. شاید تعجب برانگیز باشد که بدانیم آن چه موجب رنج و اندوه ما می شود در واقع هدیه ای است که به رشد ما کمک می کند. می توان به ترس خود نگاه کرد و از خود پرسید: این ترس چه پیامی برای من دارد؟! وقتی پیام آن را دریافت کنم دیگر ترسی نخواهد بود. بدین شکل به ناگهان همه آن نواقصی که در طول عمر از آنها می هراسیدم تبدیل به دوستان من خواهند شد و این بسیار رهایی بخش است.

برای امروز، اگر کارها خوب پیش نرفت از آن درسی می آموزم.