در برخوردبا یک تغییر ، مشکل یا کشف تازه یا آگاهی و بیداری ، اغلب قبل از اینکه بتوانیم عملکردی داشته باشیم نیاز به طی یک دوره از پذیرش داریم . این روند اکثر اوقات به سه واژه آگاهی پذیرش و عمل مربوط میگردد . کنار آمدن با یک آگاهی و شناخت جدید میتواند تا حد زیادی سخت باشد و اغلب ما درد و ناراحتی خود را انکار میکنیم در حالیکه اصل واقعیت را نپذیریم و با آن مواجه نشویم ، هیچ عملکرد مناسبی در قبال آن نخواهیم داشت هنوز ممکن است در پذیرفتن واقعیت های نا خوشایند تردید کنیم چرا که احساس می کنیم با پذیرفتن آنها از بعضی واقعیات غیر قابل تحمل چشم پوشی کنیم ، در حالیکه اینطور نیست . در کتاب فقط برای امروز به وضوح گفته شده که پذیرش ، تسلیم شدن در برابر موقعیت های سخت و دشوار نیست بلکه به معنی حقیقت یک موقعیت است و اینکه چه تصمیمی در قبال آن اتخاذ کنیم . پذیرش میتواند نیرو بخش باشد چرا که امکان انتخاب را فراهم می آورد .

یاد آوری امروز

.امروز قبل از انجام هر عملی در قبال موقعیتم سعی در پذیرش آن خواهم داشت با پذیرفتن آنچه که هست حق انتخابهای غیر قابل پیش بینی میتواند فراهم شود به همین دلیل از روبرو شدن و دنبال کردن حقیقت نمی ترسم ..