نهم آذر:   دیشب خواب لغزش دیدم.

   بیش از پنج سال است قطع مصرف نیکوتین کرده ام، اما هنوز خواب لغزش می بینم. چرا؟ پاسخ آن را خوب می دانم زیرا من همیشه یک معتاد به نیکوتین هستم، حتی اگر سال ها در قطع مصرف باقی بمانم. بگذرد. وقتی آزرده، خشمگین و یا گرفتار ترس می شوم، حتی اگر از آن آگاه باشم یا نباشم بخشی از وجودم تمایل به لغزش نیکوتین دارد.    من تصمیم گرفته ام تا به این خواب های لغزش به عنوان نشانه هایی بنگرم که به من یادآوری می کنند که دیگر مجبور به مصرف نیستم. با کمک نیروی برتر هر روز به یاد خواهم داشت که امروز مجبور به مصرف نیکوتین نیستم.

برای امروز آرزوی من شادمانی، سرور و آزادیست و به یاری خدا این رویا تحقق می یابد.