راه بهتری برای زندگی
29نوامبر        8آذر
تمام زندگی من بانابسامانی ,الکلیسم,افردگی.واعتیادبه مواداحاطه شده بود.
درسن پایین روی احساساتم سرپوش میگذاشتم.مطمعن بودم اگرخوشحال باشم وبه اطرافیانم کمک کنم همه چیزخوب خواهدبود.ازهرچیزی وهرکسی مراقبت میکردم امامراقبت ازخودم رافراموش کرده بودم.فکرمیکردم درکنترل هستم.
بعدازسالها,درازدواج نامناسبم فهمیدم هیچ کنترلی روی هیچ کس حتی خودم ندارم.
وقتی نارانان ودوازده قدم واصول روحانی آن رایافتم توانستم بفهمم که ارزش بهترزندگی کردن رادارم.
بلاخره یادگرفتم کنترل زندگی ام رابه دست بگیرم وازخودم مراقبت کنم.
آن روابط نامناسب مربوط به سالهای خیلی دوراست.من معتادان زندگی ام راتغییرندادم,روشی راکه به اآنهاپاسخ میدادم تغییردادم.باکارکرددوازده قدم  ازرفتارهای بی اساس قدیمی.بهبودیافتم.
شرکت درجلسات نارانان به من حس خوب بودن وحمایت داده است.تجربه های مشارکت شده توسط دیگران دربرنامه به من نیرووامیدمیدهد.همیشه ازنارانان به خاطرنشان دادن یک رابهترزندگی سپاسگزارم.
تفکری برای امروز:
"وقتی.مابطورکامل درک میکنیم ومیپذیریم  که اعتیادیک بیماری است که ذهن وجسم معتادرادربرمیگیردومادربرابرآن عاجزیم ,آماده میشویم که راه بهتری برای زندگی.یادبگیریم .کتابچه آبی نارانان"