هشتم آذر:   شفقت، بخشش دیگران و خرد بخشیدن خود است.

   وقتی قدم های چهارم و دهم را کار می کردم نوشتن ترازنامه فضایل و داشته ها برایم دشوار بود. امّا تهیه ترازنامه نواقص آسانتر بود. آسان بود که ببینم این نقص و آن نقص را دارم اما مشکل بود که به فضایل و توانایی های خود نگاه کنم. بخشیدن خود برایم کاری بس دشوار می نمود همچنان که هنوز گاهی دشوار است. می خواهم همیشه به یاد داشته باشم که بخشیدن خود سهم بزرگی در عمل کردن به قدم های دوازده گانه دارد. ممکن است مرتکب خطای غیر عمد شوم، اما این مهم نیست بلکه مهم این است که به اشتباه خود پی ببرم و سعی در جبران آن نمایم. لازم است دست از خودآزاری برداشته و رشد و تعالی را جایگزین نمایم.

برای امروز، بابت داشته ها شکرگزار پروردگار خود هستم.