قدم  یازده
27نوامبر       6آذر
بعدازدعوای وحشتناک باعزیزم درناامیدی عمیقی بودم .برای دریافت کمک وراهنمایی دعاکردم واآن رابابیست وپنج  دقیقه مراقبه به امیدگرفتن پاسخی که ازرنج رهایم کند,ادامه دادم.بعدازمراقبه اصرارزیادی برای به دست آوردن دفترچه تلفن داشتم به  محض به دست آوردن آن نمیدانستم چراآن رادردست دارم.چشم هایم رابستم وفکرکردم ,بایدبه دنبال چه چیزی بگردم؟جواب امد"اعتیادبه مواد"شوک بزرگترازهمه این بودکه من حتی نمی دانستم مشکل اصلی عزیزم اعتیاداست!
بااستفاده ازدفترچه تلفن چندین فهرست تحت عنوان "اعتیاد"یافتم,امانمیدانستم به کدام یک تلفن بزنم باپیروی کردن ازپیام مراقبه ام به همه آن هاتلفن کردم.
بعدازچندتلفن نارانان راپیداکردم.یک برنامه حمایتی برای دوستان وخانواده افرادی که ازاعتیادرنج میبرند.آن شب دراولین جلسه شرکت کردم وبدون سوال کردن ,جوابی راکه درجستجویش بودم یافتم.
آن روزدرس ارزشمندی یادگرفتم.اگربرای درخواست کمک ازطریق دعاومراقبه وقت بگذارم وبه جواب گوش بدهم,میتوانم صلح وآرامش ذهن رابیابم.ازطریق دعا ومراقبه برنامه نارانان حتی قبل ازاینکه جلسات رابیابم ,برایم کارکرده بود.
تفکری برای امروز:
دعاومراقبه ابزارهای ارزشمندی هستندکه به طورمداوم دردسترس مامیباشند.ازطریق دعاومراقبه شمامیتوانیدپاسخی راکه میخواهید,بیابیدمنتظرباشیدتاآن راکشف کنید.