ششم آذرماه
آیا در مسیر اعتماد کردن به نیروی برترم سدی وجود دارد ؟چه موانعی در واگذار کردن اراده و زندگیم به خداوند اشکال ایجاد میکند ؟ در مورد من جواب روشن است : ضمانت میخواهم با اینکه بارها سعی کرده و نا امید شده ام، اما همچنان فکر میکنم که برای مشکلاتم راه حل های جدیدی مطرح خواهند شد . آزمایش ایمان داشتن سخت به نظر میرسد اگر موقعیتی را واگذار کنم دیگر نمیتوانم آن را کنترل کنم ، نمیتوانم مطمئن باشم که به هدف خود خواهم رسید . حالا خواهان بهبودی هستم اگر همان کارهای همیشگی را انجام دهم همان نتائج قدیمی را میگیرم اما میخواهم از این برنامه معنوی ارائه شده استفاده کنم ، لذا باید آزمایش کنم "رها کرده و به خدا بسپارم" اگر چه هیچ تضمینی وجود ندارد ، اما شاید ایمان و عقیده نتائجی را که به دنبال آن بودم برای من داشته باشد و شاید نداشته باشد . این مزایای ایجاد ارتباطی محکم با نیروی برتر میتواند به من کمک کند تا رشد کنم و اطمینان ، نیرو و لیاقت غلبه کردن یا هر آنچه پس از این بحران خاص در جریان است را وسعت دهم .

یاد آوری امروز

.امروز برای رشد معنوی خویش همکاری میکنم تلاش میکنم موانعی را که مانع ایمان و اعتقادم میشوند تشخیص دهم فهمیدن پاداش ایمان است . پس در پی درک این نباش که قادری ایمان بیاوری ، ایمان داشته باش که قادری بفهمی .